Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

Ruženec a počítač

Ruženec a počítač

Augustin Sokol

 

Kľúčové slová: (ich poradie je podľa prvého výskytu v príspevku):

ruženec, počítač, templárska tabuľka, magický štvorec, Sator arepo tenet opera rotas, palindróm, štvorcový kríž, priestoročas, veterná ružica svetových strán, ciferník, Paternoster, prvočíslo, čínsky magický štvorec, cifra, šifra, šifrovanie, šachová notácia, Cézarov kruh, Gaius Iulius Caesar, šifrovací kľúč, nukleotid, komplementárny nukleotid, klonovanie, nanotechnológia, nanobot, základná aritmetika, číselná os, logaritmus, logaritmická stupnica, logaritmické pravítko, Turingov stroj, Alan Mathison Turing, program, algoritmus, počtový úkon, centrálna procesorová jednotka, informačný proces, uchovávanie informácie, spracovávanie informácie, prenos informácie, vnútorná pamäť, vonkajšia pamäť, elektronický nosič informácie, klopný obvod, pevný magnetický disk, pružný magnetický disk, optický disk CD, optický disk DVD, dáta, aritmetická a logická jednotka, UFO, počítačová hra, simulátor, kinematografia, autopilot, robot, umelá inteligencia, Uroboros, kvadratúra kruhu, magický kruh, server, klient, miestna sieť, rozľahlá sieť, celosvetová rozľahlá sieť, Verse Versus Verse, Poemat 2007.

 

Anotácia:

V príspevku sú encyklopedickým spôsobom opísané vzťahy medzi tajomstvom ruženca a dnešným počítačom, z hľadiska minulosti, prítomnosti aj budúcnosti.

Zdroj: 

Hovorí sa, že vraj všetko so všetkým súvisí. Súvislosti sú umocnené večnými tajomstvami, ktoré sa ako zázračné zlaté nite preplietajú celými dejinami ľudstva. A poslaním tajomstiev je ich odhaľovanie. V tomto prípade je tajomstvo ukryté v rozpore medzi dôveryhodnosťou zdroja matematickej logiky, proti ktorej tu stoja dejiny, s dôveryhodnosťou, ktorá je vždy iba v službách mocných. Jedným z dôsledkov Druhej vety termodynamickej je, že ak priložíme k sebe horúci a chladný predmet, tak sa ich teploty po čase vyrovnajú. Chce to teda len čas. Platí to aj pre dôveryhodnosť zdrojov. A aj pre náš zdroj, ktorým je rukopis z pozostalosti môjho, žiaľ už nebohého priateľa, JUDr. Štefana Boreckého. Česť jeho pamiatke! Ďalej je tento pôvodný zdroj uvádzaný iba ako rukopis. O rukopise som prvýkrát písal v malom románe Balkón, ktorý bol uverejňovaný na pokračovaniach v kulturologickom a literárnom mesačníku na Slovensku. Podľa kľúčových slov v rukopise som si ho overoval vo Wikipédii a u svojho priateľa a bývalého kolegu, doc. Ing. Debebe Legesseho, PhD., ktorý pochádza z Etiópie.

Ruženec je jedným z mnohých tajomstiev, ktoré sa ukrývajú v templárskej tabuľke, ktorej jedno z pôvodných zobrazení je na stene Menelikovho chrámu v Lalibele v Etiópii (ďalej len tabuľka):

 

S    A    T    O    R

A    R    E    P    O

T    E    N    E    T

O    P    E    R    A

R    O   T    A    S

 

V pozadí tabuľky je biely magický štvorec. Slová v tabuľke sa čítajú rovnako v riadkoch aj stĺpcoch. Slovo „tenet“ a aj celá veta v tabuľke, teda „Sator arepo tenet opera rotas“, je palindróm, čiže sa rovnako číta aj odzadu. Písmená v slove „tenet“ sú červené. Ostatné písmená sú čierne. Slová s červenými písmenami vytvárajú červený štvorcový kríž templárov.

 

Písmena T popisujú priestoročas tabuľky. Priestor je zobrazený dole, hore, vľavo a vpravo pravými uhlami na veternej ružici svetových strán. Čas je zobrazený ciferníkom na hodinách. T v riadku 5 je dole, 90º uhol, juh a 6 hod. T v stĺpci 1 je vľavo, 180º uhol, západ a 9 hod. T v riadku 1 je hore, 270º uhol, sever a 12 hod. T v stĺpci 5 je vpravo, 360º uhol, východ a 3 hod.

 

Počas 2. svetovej vojny lietali na lietadlách Kráľovských vzdušných síl Veľkej Británie letci z rôznych národov. V boji nebolo času nazvyš na vysvetľovanie a preklad. Preto sa lietajúci rytieri vrátili k múdrosti svojich stredovekých rytierskych vzorov. V slúchadlách pilota zaznie správa: „Pozor! Je na dvanástke!“ Oznamuje smrteľné nebezpečenstvo. Nepriateľská stíhačka útočí zhora a s oslepujúcou slnečnou žiarou v pozadí.

 

Po latinsky je Paternoster názov ústrednej kresťanskej modlitby Otčenáš. Písmeno P je Otčenáš. Písmena "aternoster" sú modlitby k Bohorodičke. Spolu je to 11 písmen. Číslo 11 je prvé dvojmiestne prvočíslo. Jednomiestne prvočísla 2, 3, 5, 7, spolu s číslami 1, 4, 6, 8, 9, tvoria postupnosť všetkých celých kladných jednomiestnych čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čísla sa uložia do tabuľky. Riadok 1 je 4, 9, 2, riadok 2 je 3, 5, 7 a riadok 3 je 8, 1, 6. Súčet čísel v riadkoch, stĺpcoch a uhlopriečkach je 15. Je to najstarší staroveký čínsky magický štvorec. Templári ho spolu s nulou a tajomstvom ruženca prevzali od Arabov.

 

Slovo ciferník vzniklo zo slova cifra. Tak volali číslo nula jej nepriatelia. Templári vo vtedajšej kresťanskej časti Európy výnimočne používali v bankovníckych výpočtoch nulu. Vďaka tomu boli aj dobrí bankári. Je to jedno z tajomstiev ich pádu. Nazývali sa ako Chudobní rytieri Rádu Šalamúnovho chrámu. Zbohatli. A ich bohatstvo sa im stalo osudným. Zo slova cifra vznikli slová šifra a šifrovanie.

 

Pri šifrovaní templári využívali šachovú notáciu v tabuľke. Uhlopriečka tabuľky z ľavého dolného do pravého horného rohu je a1, b2, c3, d4, e5. Tabuľka je výsek zo šachovnice s uhlopriečkou a1, b2, c3, d4, e5, f6, g7, h8. Číslo za písmenom je jeho poradové číslo v abecede. V šachovnici je číslovanie riadkov opačné. Templári vytvorili slovo Paternoster z písmen v tabuľke na b2, d1, c1, c2, a1, c3, b1, e1, c1, c2, a1.

 

V tabuľke sa využíva aj šifrovanie s Cézarovým kruhom. Autorom kruhu je Gaius Iulius Caesar. Šifrovací kľúč má číslo a smer, ktorým sa šifra odomyká alebo uzamyká. Číslo je počet posuvov. Smer je posuv doprava alebo doľava. Podľa kľúča doprava 2 sa modlitba Otčenáš posúva na miesto druhej modlitby k Bohorodičke a nukleotidy TCAG sa zašifrujú na komplementárne nukleotidy AGTC. To je podstata klonovania a nanotechnológií pri výrobe nanobotov. Tabuľka sa využíva dodnes ako dodatkový šifrovací kľúč.

 

Pokúsme sa vžiť do duševného stavu templára, keď sa modlí pred krvavým a neľútostným bojom. Modlenie si vyžaduje stav hlbokého sústredenia. Počítanie modlitieb ale narušuje sústredenie. Preto používa jednoduché počítadlo: ruženec. S ružencom sa takto modlili napríklad aj naše babičky.

 

Podobné počítadlo sa v súčasnosti používa pri výučbe základnej aritmetiky už aj v materskej škôlke a v 1. ročníku základnej školy. Počítanie je posuv guliek na počítadle. Posuv doprava je sčítanie. Posuv doľava je odčítanie. Opakované sčítanie je násobenie. Opakované odčítanie je delenie. A žiaci postupujú do vyšších tried. Opakované násobenie je umocňovanie. Opakované delenie je odmocňovanie. Guľky sa posúvajú pozdĺž celej číselnej osi aj pri počítaní so zápornými číslami. V prostriedku číselnej osi je nula. Napravo od nuly sú kladné čísla a naľavo záporné.

 

Posuv guliek na počítadle bol upravený logaritmom a logaritmickou stupnicou, ktorá sa využíva na logaritmickom pravítku. Prechod medzi logaritmickým pravítkom a dnešným počítačom je Turingov stroj zašifrovaného hrdinu Turinga. Jeho stroj sa skladá z programu, pásky a hlavy. Hlava sa posúva nad páskou. Alebo naopak, páska sa posúva pod hlavou. Posuv doľava alebo doprava je riadený programom. Výpočet na logaritmickom pravítku prebieha ako na Turingovom stroji. Páska je logaritmická stupnica. Hlava je priesvitný bežec s ryskou. Program je algoritmus logaritmu. Ak sa využíva logaritmická stupnica na pevnej časti pravítka, tak sa hlava posúva nad páskou. Alebo naopak, ak sa využíva logaritmická stupnica na pohyblivom šupátku pravítka, tak sa páska posúva pod hlavou. Na logaritmickej stupnici sú dĺžky medzi číslami 1 až 10 a 10 až 100 rovnaké. Pri posuve sa tento 10-násobný rozdiel prejaví ako zvýšenie úrovne počtového úkonu. Sčítanie sa zvyšuje na úroveň násobenia a násobenie na úroveň umocňovania. Odčítanie sa zvyšuje na úroveň delenia a delenie na úroveň odmocňovania.

 

Aj počítač sa skladá z programu, pásky a hlavy. Centrálna procesorová jednotkazabezpečuje v počítači informačný proces uchovávania, spracovávania a prenosu informácií. Páska je sústava pamätí počítača. Sú to vnútorné a vonkajšie pamätena nosičoch informácií. Napríklad, elektronické nosiče na klopných obvodoch, magnetické na pevných alebo pružných diskoch, optické na diskoch CD alebo DVD atď. … V pamätiach sa uchovávajú programy aj dáta. Program Paternoster posúva pri spracovaní súbory dát. Názov programu je podľa podobného posuvu otvoreného výťahu paternoster, ktorý je zase podobný, ako je posuv guliek na ruženci. Hlava je aritmetická a logická jednotka.

 

Vráťme sa k pilotom, ktorí sa môžu z bezprostrednej blízkosti stretnúť s neidentifikovateľným lietajúcim objektom, teda s UFO. Pritom na rozdiel od vedcov nesedia v pohodlí výskumných pracovísk s dokonalým prístrojovým vybavením. Pokúsme sa vžiť do postavenia pilota aspoň prostredníctvom leteckej počítačovej hry, v ktorej sa využívajú aj algoritmy z letových simulátorov. Pri stretnutí s UFO sa snažme dostať z nevýhodnej polohy 6 hod., do polohy 12 hod. Sú to zložité algoritmy ručného riadenia pohybu lietadla aj pri hraní počítačovej hry. A je to len hra. Na lietadle by to bolo ešte zložitejšie a ťažšie.

 

Pilot v lietadle bojuje aj s rýchlosťou a zrýchlením. Rýchlosť jeho reakcie je rádovo iba desatiny sekundy. Vzhľadom na rýchlosť stíhačky to ale môže byť už len oneskorená reakcia. Jeho oko nedokáže sledovať taký rýchly pohyb, akým je striedanie 24 obrázkov za sekundu. Preto striedanie obrázkov vníma ako súvislý pohyb. To sa využíva v kinematografii. Pilot prežije iba obmedzený násobok gravitačného zrýchlenia 9,80665… m/s2. Alebo len stratí vedomie. Riedenie lietadla vtedy preberá autopilot. Ani to vždy pilota nezachráni. Napríklad, keď sa v lietadle z bezvedomia nepreberie. Núdzové pristávanie lietadla je už na hranici možností autopilota. Za takýchto podmienok je identifikovanie UFO málo pravdepodobné.

 

Nemožno vylúčiť ani mimozemský UFO. Napríklad, mimozemský lietajúci robot s umelou inteligenciou. Veď aj my do vesmíru najprv vysielame lietajúce roboty. Ak chcú mimozemšťania prekonať obrovské vesmírne vzdialenosti, tak musia k tomu ovládať aj príslušné technológie. Malý mimozemský robot by mohol, z bezpečného úkrytu medzi vesmírnym odpadom na obežnej dráhe našej planéty, nepretržite vysielať množstvo mimozemských lietajúcich nanobotov. Nuž a stačí, aby k nám prenikol ich jediný nanobot. Potom sa už začne neobmedzene samočinne klonovať. Nanobot nie je viditeľný voľným okom, ale iba pod výkonným drobnohľadom. Je menší ako zrnko prachu. Môže byť súčasťou dažďovej kvapky alebo snehovej vločky alebo prachu v púštnej búrke. A práve rozľahlé púštne plochy na našej planéte sú miesta, kde sa môžu sústreďovať rozsiahle základne mimozemských lietajúcich nanobotov. Pravdepodobnosť identifikovania všetkých takýchto prilietajúcich nanobotov je veľmi malá. Je dokonca omnoho menšia, ako pravdepodobnosť, že už k nám prileteli, alebo, že čoskoro priletia. Účelom úvahy o mimozemskom UFO však nie je zdôrazňovať názorové rozdiely medzi vedcami a pilotmi, ale naopak, zbližovať ich. 

Ruženec je v tabuľke zašifrovaný aj ako dvojitý had Uroboros. Obvod, alebo orámovanie magického štvorca tabuľky, sa prostredníctvom magickej kvadratúry kruhu mení na magický kruh. Písmena T a O zobrazujú trojuholníkový tvar hlavy a kruhový rez chvosta. Hlava horného hada je písmeno T na a3. Hlava dolného hada je písmeno T na e3. Chvost horného hada je písmeno O na e4. Chvost dolného hada je písmeno O na a2. Horný had je zahryznutý do chvosta dolného hada. Naopak, dolný had je zahryznutý do chvosta horného hada.

 

Počítače sa dajú spojiť ako horný a dolný had Uroboros. Horný počítač je server a dolný je klient. Tak sa vytvorí miestna alebo rozľahlá sieť. Používateľ počítača, ktorý je napojený na celosvetovú rozľahlú sieť, sa tak stáva súčasťou počítačového priestoročasu všetkých napojených klientov a serverov. Napríklad, ako pri tvorbe básničiek Verse Versus Verse v Poemate 2007. Ruženec v rukách sa mení na cesty priamok. Nekonečných, ako číselná os v matematike. Vo vede, ktorá potrebuje poéziu!

 

jimmi

2007-11-23 12:50:46

v starej kaplnke

na kolenách kľačíme

v rukách ruženec

 

Bubinostar

2007-11-16 21:35:32

cesty sú priamky?

matematika?

veda?

ktorá potrebuje

poéziu!

Ďalšie príspevky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Post_bottom_background_and_button